ROM-meting

MEDEDELING MET BETREKKING TOT HET ROM-BELEID
De beroepsvereniging voor vrijgevestigd psychologen en psychotherapeuten LVVP adviseert om de ROM gegevens tot nadere order niet meer te verstekken aan Stichting Benchmark GGZ omdat de privacy van patiënten door de minister onvoldoende gegarandeerd kan worden. Psychologiepraktijk Honnef volgt dit advies. ROM-data worden nog wel verzameld, maar – tot nadere order – alleen met het doel om de behandeling van patiënten zo goed mogelijk te kunnen verzorgen.

WAT IS ROM?
Psychologiepraktijk Honnef maakt gebruik van Routine Outcome Monitoring (afgekort als ROM). ROM is de methodiek waarbij regelmatig metingen gedaan worden van uw psychische klachten met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling.

Dit meten gebeurt met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten. Dit zijn psychologische vragenlijsten.

DOELEN VAN ROM
Zowel uzelf als uw behandelaar krijgen met behulp van ROM inzicht in het verloop van het klachtenbeeld en het effect van de behandeling. Met dit systematisch meten, kan uw behandelaar samen met u regelmatig de behandeling evalueren en waar mogelijk en nodig verbeteren. ROM wordt ook gebruikt om benchmarking mogelijk te maken. Hiervoor bestaan verschillende systemen. In 2011 werd in Nederland Stichting Benchmark GGZ (SBG) opgericht door de koepels van zorgverzekeraars en zorgaanbieders om benchmarken op landelijke schaal mogelijk te maken. Zorgaanbieders leveren maandelijks gegevens aan bij SBG en kunnen hun eigen “prestaties” (ROM-respons en gemiddelde uitkomst van de behandeling) vergelijken met het landelijk gemiddelde voor deelpopulaties van hun patiëntenbestand.

PRIVACY
Omdat de gegevens van ROM in het elektronisch patiënten dossier (EPD) wordt bewaard, gelden dezelfde privacyregels als voor het gehele EPD. Voor wat betreft de landelijke benchmark geldt dat de gegevens een grote groep cliënten betreffen. Naast hoge eisen aan de beveiliging van gegevensbestanden is ook een absolute eis dat de uitkomstengegevens worden geanonimiseerd (onherkenbaar worden gemaakt).

Wij versleutelen daarom voor verzending de persoonsgegevens. De landelijk verzamelde gegevens zijn hierdoor niet meer te herleiden naar u. ROM GGZ sluit hiervoor aan bij de hoge standaarden die gelden in de gezondheidszorg, zoals bij de DBC-systematiek, als het gaat om de privacybescherming.

Wanneer u – om welke reden dan ook – niet wilt deelnemen aan de ROM metingen dan kunt u dit uiteraard aangeven.