Huisregels

HUISREGELS PSYCHOLOGIEPRAKTIJK HONNEF

Een behandelovereenkomst wordt aangegaan met u. U bent dus uiteindelijk altijd aansprakelijk voor het voldoen van de kosten van de behandeling. Ook wanneer de behandeling door de verzekeraar vergoed wordt. Het is dus verstandig om bij uw verzekeraar na te gaan of en in hoeverre de behandeling door hen wordt vergoed.

De duur van de gesprekken is 45 minuten, tenzij anders overeengekomen. Indien u te laat komt gaat dit af van de voor u gereserveerde gesprekstijd.

E-mail contact of telefonische consulten ten behoeve van de behandeling kunnen eveneens in rekening gebracht worden.

Betalingen dienen – indien van toepassing – binnen twee weken voldaan te worden. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een herinnering gestuurd. Administratiekosten kunnen in rekening worden gebracht.

Een afspraak kunt u telefonisch (06-38 38 98 89) of per e-mail (info@psychologiepraktijkhonnef.nl) afzeggen. U kunt hiervoor ook een SMS sturen.

Bij afzegging binnen 24 uur of bij het niet verschijnen op een afspraak wordt een deel van de kosten van een consult bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden of oorzaak van de afwezigheid. Deze kosten (€ 50,-) zijn ten laste van u en kunnen niet bij de verzekeraar worden gedeclareerd.

De behandelaar is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.

In geval van klachten is de behandelaar verplicht de cliënt te wijzen op de gangbare klachtenprocedure.

U kunt op elk gewenst moment de therapie of het therapie gesprek beëindigen, ook zonder opgave van reden. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde afspraken te worden afgezegd en betaald.

De behandelaar heeft het recht de therapie te beëindigen en is dan verplicht om u, en indien van toepassing de verwijzer, hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging.

De behandelaar heeft het recht de therapie of een therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien u zich misdraagt door bijvoorbeeld de behandelaar te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van middelen te verkeren.

De behandelaar houdt een (elektronisch) dossier bij van de behandeling. U heeft recht op inzage. Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de behandelaar wordt als een consult in rekening gebracht. U kunt kopieën uit uw dossier laten maken; voor de kopieën worden kosten in rekening gebracht.

Inzage in het dossier door derden is alleen mogelijk met (schriftelijke) toestemming van u. Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van u.

Er kan gerapporteerd worden aan de huisarts of aan de verwijzer met uw toestemming. Wanneer u geen toestemming geeft voor rapportage aan uw huisarts kunt u dit laten weten. Wanneer u dit niet aangeeft wordt er vanuit gegaan dat u akkoord bent met rapportage aan uw huisarts.

U behoudt te allen tijde het recht op ‘second opinion’.

Printversie